Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení

Ponúkame nasledovné odborné činnosti súvisiace:

Zabezpečujeme kompletné služby spojené s výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v zmysle § 13 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z..Vieme Vám zabezpečiť v zmysle § 12 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. úradné skúšky a opakované úradné skúšky za účasti oprávnenej právnickej osoby (Technická inšpekcia SR, a.s., TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., resp. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.)

Vykonávame meranie hrúbky stien – potrubí (čpavkových, vodných, parných…) a tlakových nádob ultrazvukovým prístrojom Panametric 26 MG.


Nakoľko sme oprávnenou osobou (oprávnenie vydané Inšpektorátom práce č. VVZ-0035/10-04.2), zabezpečujme v zmysle § 17 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a § 16 zák. č. 124/2006 Z.z. školenie pracovníkov obsluhy chladiarenských zariadení. V oblasti školenia pracovníkov obsluhy tlakových nádob vykonávame taktiež odbornú prípravu v zmysle STN 69 0012

Aktuálne projekty

KAUFLAND SR, v.o.s.

KAUFLAND ILAVA – Logistické centrum novej mraziarne

INFO

V roku 2019 a 2020 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala montáž chladiaceho zariadenia novej mraziarne logistického centra Kaulfland Ilava.

Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, a. s.

Kúpeľná 3

080 01 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón